Všeobecné obchodní podmínky

pZaplacením objednávky souhlasí uživatel vzájemnými právy a povinnostmi smluvních stran jak jsou stanoveny níže.

Obecná ustanovení
1.1. Poskytovatelem služeb je Kateřina Pokorná, IČ: 05361486 se sídlem: Pekařská 363/138, 747 05 Opava, provozovatel stránky www.4forrun.cz, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel” / „Prodávající”).

1.2. Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku na stránce www.4forrun.cz (dále jen „Uživatel” / „Kupující”).

Předmět služby
2.1. Předmětem služby je právo Uživatele na přístup ke zvolenému službě poskytované Poskytovatelem a dalším informacím a službám umístěných na serveru Poskytovatele.

Rozsah služby
3.1. Uhrazením ceny objednávky získává Uživatel právo přístup k objednaným službám v rozsahu stanoveném v objednávce.

Práva a povinnosti Uživatele
4.1. Uživatel je povinen uhradit cenu objednávky stanovenou na webových stránkách Poskytovatele, a to bezhotovostně bankovním převodem.

4.2. Uživatel má právo využívat služby objednané služby.

Objednávka
5.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na serveru Poskytovatele. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky Poskytovatele. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě  včetne všech bonusů a Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce Poskytovatele a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Kupní cena, daňový doklad
6.1. Ceny uvedené na internetových stránkách Provozovatele jsou konečné. Prodávající není plátcem DPH.

6.2. Daňový doklad vám bude vystaven na základě uhrazené faktury. Daňový doklad slouží jako doklad o zakoupení poskytované služby.

 

Odstoupení od smlouvy a garance vrácení peněz
9.1. Za své produkty Prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.

9.2. Při objednání služeb má Kupující dle zákona možnost v rámci 14 dní odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

9.3. Do 14 dnů od odstoupení Kupujícího od smlouvy Prodávající vrátí částku plně odpovídající ceně služby.

9.4. U služeb jako jsou kempy, pohyby a podobné akce, které mají konkrétní datum, nelze odstoupit v klasické 14denní lhůtě, s čímž u nákupu takové akce Kupující souhlasí.

Práva a povinnosti Poskytovatele

10.1. Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k zakoupené službě za předpokladu, že Uživatel bude porušovat článek 11 těchto podmínek.

10.1. Uživatel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění takovýchto technických problémů.

Ochrana autorských práv a dobrého jména Poskytovatele
11.1. Online kurz je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit přístup k dílu a dílo samotné dále jakýmikoliv cestami elektronické či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

11.2. Uživatel se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno Poskytovatele, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho služeb.

Závěrečná ustanovení
12.1. Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

12.2. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zdravotní stav registrovaného Uživatele využijícího služby Poskytovatele a taktéž není žádným způsobem zodpovědný za zranění, které si registrovaný Uživatel v rámci cvičení dle cvičícího programu  vlastním přičiněním způsobí.

12.3. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

12.4. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (e-mailu).

12.5. Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 1. 12. 2020. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoliv změnit, o čemž bude Uživatel vyrozuměn nejméně s měsíčním předstihem před nabytím změny účinnosti podmínek užívání a bude mu dána možnost smlouvu s Poskytovatelem z tohoto důvodu vypovědět.